Colorful Home Youth Hostel (guangzhou Metro Tianhe Bus Terminal)

No.600 Yanling Road廣州中國
青年旅館